Consultoria Global per a Empreses i Autònoms

 

 

Fiscal

 • Planificació fiscal.

 • Assessorament tributari(Renda, societats, IVA).

 • Auditoria fiscal.

 • Estalvi fiscal.

 

L'assessorament i gestió fiscal d'empreses i autònoms una de les nostres principals especialitats a la qual dediquem recursos humans i materials de primer ordre, amb el que li podem garantir una excel·lent eficàcia en la nostra actuació.

Principals gestions:

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l'estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dins del marc de la legislació fiscal aplicable.

 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.

 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d'interès per als nostres clients.

 • Preparació, revisió i tramitació d'escrits i consultes dirigides a l'Administració Tributària.

 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.

 • Assistència en la preparació i presentació de declaracions d'impostos:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • Impost sobre Societats.

  • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).

  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

  • Impostos especials.

  • Impost sobre Transmissions Patrimonials.

  • Impost sobre Successions.

  • Retenció i pagament a compte d'impostos.

 • Tràmit expedients d'ajornament d'impostos.

 • Recursos i reclamacions.

 • Auditories fiscals d'empreses i autònoms.

 • Estalvi fiscal.

 • Consultes generals.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Mercantil

El Departament Mercantil i el seu equip de professionals, ofereix un servei d'assessorament i consultoria tant en l'àmbit empresarial com personal, cobrint i abastant diferents branques i especialitats.

 • Constitució de tot tipus de societats: Anònima, limitada, societat limitada nova empresa, civil particular, comanditaria, agrupació d'interès econòmic, cooperativa, Unió Temporal d'empreses...

 • Resolució de la problemàtica que comporta la pròpia gestió de l'activitat com són la negociació davant entitats de crèdit o financeres: línies de descompte, crèdits, avals, hipoteques....

 • Redacció de contractes: de compravenda, de promesa i opció de compra, de distribució, de subministrament, de representació, de préstec, de cessió de crèdit, de peça, d'assistència tècnica i transferència de tecnologia, editorials i de transmissió propietat intel·lectual, d'agència, franquícia, outsourcing, arrendament i compravenda d'empresa...

 

Laboral

Posem a la seua disposició un equip competent que incorpora les normatives que constantment apareixen, amb un tractament altament professional d'aquesta àrea tan sensible de l'empresa.

Els informem sobre avantatges i inconvenients en tot tipus de contractes de treballadors, bonificacions, subvencions, etc.

Tramitem tot tipus de documents propis de l'àmbit laboral.

Principals Gestions

 • Assessorament i Gestió laboral d'empreses.

 • Liquidació d'Assegurances Socials.

 • Rebuts de salari.

 • Contractes de treball.

 • Ajornaments extraordinaris.

 • Legalització de noves empreses.

 • Auditoria laboral d'empresa.

 • Tramitacions d'expedients d'invalidesa, jubilació, etc.

 • Règims especials de la Seguretat Social.

Seguretat Social:

 • Inscripció d'empreses en la Seguretat Social.

 • Altes i baixes de treballadors. Variacions de dades.

 • Bonificacions i subvencions.

 • Ajornament de quotes en via ordinària i executiva.

 • Liquidacions de quotes. Devolucions de quotes.

 • Parts de malaltia i accident.

 • Mútues d'accidents.

 • Confecció segurs socials (butlletins cotització tc1, tc2, tc2/1, ...).

 • Gestió certificat corrent pagament seguretat social.

 • Altes i baixes en règim especial treballadors autònoms.

Nòmines

 • Confecció de nomines.

 • Resums mensuals per Centres.

 • Càlcul del cost per empleat.

 • Control i regularització de retencions.

Contractes

 • Contractes (confecció, tramitació altes i baixes en seg. Social).

 • Prorrogues de contractes.

 • Presentació del contracte davant els Organismes corresponents.

Altres prestacions:

 • Interpretació de Convenis.

 • Auditories en matèria de Treball, Contractació Seguretat i Higiene...

 • Tramitació de Jubilacions i Expedients d'Invalidesa.

 • Gestió llibres visites i matricula.

 • Confecció indemnitzacions, liquidacions i certificats d'empresa.

 • Confecció certificat de retribucions i retencions.

 • Avaluació i prevenció de riscos laborals.

 • Bonificacions i subvencions.

 • Prestacions d'atur.

 • Pagament únic atur.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Comptabilitat

L'òptima marxa del funcionament de l'empresa es basa en la Comptabilitat. A través d'ella es té el coneixement sobre la situació econòmica de l'empresa. Amb això podem plantejar i solucionar qüestions sobre endeutament, inversió...

Una eficaç gestió empresarial es fonamenta en l'adequada gestió de la seua comptabilitat. Mitjançant l'anàlisi de les dades comptables es coneix la realitat econòmica de l'empresa

Principals Gestions

 • Assessoria comptable continuada així com comptabilització d'operacions d'acord amb la normativa vigent.

 • Orientació i adreça comptable de societats i particulars en estimació directa.

 • Transcripció de comptabilitats de forma manual i mecanitzada.

 • Previsions econòmiques d'ingressos i despeses.

 • Assessorament tècnic sobre problemes comptables.

 • Conciliació Bancària.

 • Actualització de comptabilitats endarrerides.

 • Disseny de plans de comptabilitat.

 • Comptabilitat analítica.

 • Auditoria interna.

 • Dipòsit de Comptes anuals en el Registre Mercantil.

 • Comptabilitat pressupostària.

 • Elaboració i seguiment de pressupostos. Preparació d'informes econòmics i financers d'empreses.

 • Valoració d'empreses.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

LOPD: Llei de Protecció de Dades

Ajudem a organitzacions i empreses a comprendre i implantar les obligacions que resulten de la legislació vigent.

Què és la protecció de dades?

La protecció de dades és un dret fonamental de les persones físiques, que cerca protegir la seua intimitat i la seua privadesa enfront de les vulneracions de tals drets que puguen procedir de la recollida i emmagatzematge de les seues dades personals per empreses o entitats. Derivats de dita dreta fonamental, l'Ordenament Jurídic espanyol, i el de la Comunitat Europea, reconeix a les persones una sèrie de drets en relació amb les seues dades personals que les empreses han de respectar, i imposa una sèrie d'obligacions formals i substantives que aquesta empreses han de complir. La Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal obliga a complir les especificacions regulades en la Llei i altra normativa vigent sobre la matèria a tota persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada o òrgan administratiu, que utilitze fitxers amb dades de caràcter personal.

A qui va dirigit?

A tota persona física o jurídica, ja siga pública o privada, de qualsevol grandària i sector, que en el desenvolupament de la seua activitat manegen dades personals, ja siga de les seues propis treballadors, dels seus clients, dels seus proveïdors, dels accionistes, dels consellers de la societat, dels candidats, etc.

L'objectiu de la present proposta és la realització del Pla d'Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), amb la finalitat de donar compliment a les exigències establides en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre.

SISTEMES DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La legislació vigent i la necessitat de mantenir el màxim compromís amb la privadesa de clients, proveïdors, contactes i per descomptat, personal de l'organització fa estrictament necessària l'adopció de Sistemes de Protecció de Dades de Caràcter Personal (SPDCP).

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Fase 1: Inici

En la fase d'inici es procedeix a la recol·lecció d'informació, mitjançant entrevistes amb el personal, relatives a la situació inicial de l'empresa, activant en paral·lel una campanya de sensibilització amb els propòsits del SPDCP.

Fase 2: Diagnòstic

En aquesta fase es procedeix a diagnosticar el nivell de compliment de l'organització amb la legislació vigent. Es diagnosticaran els fitxers que continguen dades personals que han de tipificar-se i declarar-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Addicionalment, s'exposaran les mesures que l'empresa ha d'adoptar per a complir d'una manera efectiva amb les regulacions en matèria de privadesa i protecció de dades.

Fase 3: Document de Seguretat

En aquesta etapa es procedeix a elaborar un document de seguretat totalment personalitzat, requisit exigit per la llei, en el qual figuraran les mesures que han de prendre's, l'assignació de funcions, responsabilitats i contractes necessaris. Aquest document esborrador, una vegada aprovat per l'adreça, serà elevat a primera versió.

Fase 4: Fitxers

S'elaboraran els fitxers degudament tipificats per a la seua posada en coneixement de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals.

Fase 5: Seguiment. Auditories.

Quan la legislació vigent o les condicions del SPDCP ho facen oportú, es procedirà a establir els mecanismes de revisió del sistema que garantisquen l'actualització constant del sistema.

INFORMACIÓ ADDICIONAL Si desitgen obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

Incompliment

Les conseqüències en cas d'incompliment de la normativa sobre protecció de dades, poden ser vàries:

 • Perduda d'imatge i credibilitat del Responsable del Fitxer davant els seus competidors, clients i proveïdors.

 • Sancions de fins a 600.000 euros en cas d'infracció greu.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Comerç Exterior

Els serveis d'Oficina de Intrastat constitueixen una cobertura global de les necessitats en l'àmbit del comerç exterior i intracomunitari de les companyies, destacant els següents:

INTRASTAT:

Preparació i cumplimentació de declaracions de INTRASTAT Qualificació de les operacions i determinació de les seues implicacions. Recerca de la nomenclatura combinada (codis INTRASTAT) aplicable. Cumplimentació i presentació de declaracions.

Assessoria de INTRASTAT:

Resolució de consultes. Servei de defensa jurídica davant del Departament de Duanes: recursos, comprovacions i inspeccions.

COMERÇ INTRACOMUNITARI:

Assessorament en la determinació de les implicacions fiscals de les operacions. Gestió de les obligacions censales: registre, alta en el Registre d'Operadors Intracomunitarios. Cumplimentación de declaracions: Declaració Recapitulativa d'Operacions Intracomunitarias (model 349). Servei de defensa jurídica: recursos, comprovacions i inspeccions.

DEVOLUCIONS DE L'IVA A SUBJECTES PASSIUS NO ESTABLITS:

Determinació de les operacions que donen dret a la devolució. Càlcul de la devolució i cumplimentación de la sol·licitud (model 361). Seguiment de la sol·licitud presentada. Servei de defensa jurídica: recursos, comprovacions i inspeccions.

INCOTERMS

Els Incoterms (International Commercial Terms) són una sèrie de termes utilitzats mundialment en els contractes de compravenda internacional l'objectiu de la qual és establir una sèrie de normes per a la interpretació dels termes comercials utilitzats en les transaccions amb l'exterior en relació a la distribució de les despeses i la transmissió dels riscos entre compradors i venedors.

CIRCUITS ADMINISTRATIUS i DOCUMENTACIÓ

Un dels principals esculls amb els quals es troba qualsevol empresa en les operacions d'exportació és la presentació de la documentació d'una manera adequada a cada moment de l'operació i amb el màxim de correcció i concreció. És per això que es fa necessària una guia per al coneixement dels diferents documents que han d'emetre's, rebre's i lliurar-se en el circuit administratiu que es deriva d'una exportació.

POLÍTICA DUANERA i FISCALITAT INTERNACIONAL

La política comercial i aranzelària de la Unió Europea, derivada de la seua pertinença a l'Organització Mundial del Comerç (OMC), i els múltiples tractats que manté amb gran nombre de països, d'una banda, i el proteccionisme encara existent en molts països, per una altra, ens fa veure una realitat molt diversa en les transaccions internacionals. Asímismo, és important conèixer la normativa vigent a la qual estan subjectes les operacions de caràcter internacional quant a impostos indirectes es refereix.

MITJANS DE PAGAMENT

Una de les variables més importants a l'hora de negociar una operació internacional és la forma de pagament i/o la forma de cobrament. La utilització d'una forma de pagament o una altra dependrà del país d'origen del client, de la confiança amb aquest i del risc que l'exportador estiga disposat a assumir.

CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL

El Codi Civil espanyol assenyala en el seu article 1.214 que "el contracte existeix des que una o més persones consenteixen en obligar-se, respecte d'una altra o altres, a donar alguna cosa o prestar algun servei". En les operacions de comerç exterior hem de conèixer en profunditat la legislació nacional, la del país en el territori del qual té seu la part compradora i la legislació internacional que puga afectar a la transacció. És important, per tant, conèixer les diferents figures contractuals, així com els drets i obligacions que es deriven.

COBERTURA RISC COMERCIAL

En la realització d'operacions de compravenda existeixen una sèrie de riscos que les empreses han de suportar. Aquests poden ser de major o menor volum depenent de les condicions de pagament negociades amb anterioritat i de les mesures que s'hajen adoptat per a prevenir-los. Els riscos poden derivar en la possibilitat de pèrdues econòmiques, la impossibilitat o la dificultat que suposa reclamar o la falta d'enteniment a causa de la gran distancia entre les parts.

SUPORT A L'EXPORTACIÓ

La desaparició a mitjan la dècada dels vuitanta d'instruments comercials de suport a l'exportació tals com el desgravament fiscal a l'exportació o el crèdit per a capital circulant han donat lloc a noves metodologies per al suport a l'exportació. Podem contar entre els principals instruments de promoció del comerç internacional els relacionats amb el suport comercial, amb la qualitat del producte, amb la comunicació i, finalment, amb la distribució.

MERCAT DE DIVISES

El mercat de divises, també denominat mercat de canvis, és aquell en el qual s'estableix el valor de les diferents monedes en les quals es realitzen les transaccions comercials internacionals. Aquest mercat està format pels diferents operadors (entitats financeres) i els brokers (intermediaris) que ajuden al tancament de les operacions. El mercat de valors és un mercat on existeix una oferta i una demanda, i és a través d'aquest balanç com els operadors tanquen o pacten el preu d'una determinada transacció

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Subvencions

INTRASTAT ALCOI ofereix un ventall complet i global de serveis integrats relacionats amb les subvencions orientades a la identificació de les possibilitats de finançament per a projectes d'inversió i a l'obtenció de fons públics per a aquests projectes.

Som una empresa especialitzada en l'obtenció d'ajudes públiques per a les inversions realitzades per les empreses i particulars. El nostre objectiu és rendibilitzar al màxim aquestes inversions, ja siga via subvencions, ajudes financeres blanes, desgravaments fiscals o combinació de totes elles.

Posem a la seua disposició un equip de professionals relacionat amb la consulta, tramitació, gestió i justificació de les subvencions aconseguint adaptar la informació a les necessitats de la seua empresa o entitat. Oferim un servei integral que comprèn la sol·licitud de la subvenció pertinent davant l'organisme oficial corresponent, la tramitació i el seguiment de la subvenció, així com l'elaboració del projecte subvencionat.

Conjuntament amb el servei d'informació de subvencions, vam realitzar la gestió, tramitació i seguiment de la sol·licitud de la subvenció que després d'un estudi detallat s'adapte a les necessitats del client. Aportem els coneixements i l'experiència necessaris perquè l'enfocament i la presentació del projecte permeten maximitzar les possibilitats d'obtenció de l'ajuda.

El nostre servei es concreta en:

 • Estudi i assessorament previ sobre la possibilitat d'obtenir alguna ajuda.

 • Cumplimentació dels formularis i instàncies de sol·licitud segons els models normalitzats.

 • Elaboració de les memòries tècniques i econòmiques a presentar.

 • Preparació de tota la documentació administrativa a presentar.

 • Presentació de la sol·licitud completa davant l'organisme que la convoca en el termini establit.

 • Seguiment i defensa dels expedients presentats. Juntament amb la gestió i tramitació de l'ajuda, oferim el servei de Justificació de la mateixa, és a dir, realitzem totes les gestions necessàries una vegada s'ha concedit l'ajuda per a un projecte específic.

 • Assessorament i preparació dels expedients de justificació de les inversions realitzades.

 • Gestions de cobrament d'imports a percebre.

Subvencions Vigents

 • Programa Ajudes al Valencià 2011

  Bases de la convocatòria 2011 Seran objecte de subvenció les activitats de promoció de l’ús del valencià, realitzades durant l’any 2010, segons els criteris següents: 1. Beneficiaris: Empreses de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, comerços, i indústries de la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes. 2. Accions subvencionables: Seran objecte de subvenció les següents activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades durant l'any 2011: a) La retolació, exclusivament en valencià de l’interior i exterior de les dependències (per exemple, tendals, lluminosos, etc..) i els vehicles de l’empresa. b) La denominació dels productes i/o del seu etiquetatge (per exemple, bosses, paper d'embalar, caixes, etiquetes,...). Si es tracta de l’etiquetatge o de la informació al consumidor, el text haurà d’estar com a mínim en valencià. c) L’ús, exclusivament en valencià, en la documentació administrativa, tècnica, informàtica, i en l’edició de guies i catàlegs de l’empresa. S'exclouen els materials promocionals com, clauers, bolígrafs, camisetes, gorres, calendaris, etc.. Només es concedirà subvenció per una d'elles. 3. Termini de la sol•licitud: El termini de presentació d’instàncies acabarà el 7 de Abril de 2011.

  Descarregar document associat

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Assessorament Financer

En INTRASTAT ALCOI disposem d'assessors financers capacitats per a explicar-li al públic de manera clara i senzilla quins són les seues millors opcions per a:

 • Invertir els seus diners, analitzant el perfil del seu client; per a això es prenen en compte factors com el risc, l'horitzó d'inversió i per descomptat la rendibilitat de la inversió, el tipus d'inversió, etc.

 • Sol·licitar un crèdit, perquè l'assessorat no pague el tipus d'interès més alt del mercat.

 • Analitzar diversos escenaris per a prendre un decisió estratègica, com: expandir una empresa, fusionar-se, o emetre accions, sol·licitar un crèdit, diversificar inversions etc.

Optimització de l'estructura de finançament de l'empresa. Gestió de l'endeutament.

Avaluem les necessitats de l'empresa i/o projecte, recomananem el tipus o tipus més adequats de finançament i vam ajudar a aconseguir-la en els termes i condicions més favorables.

Els nostres serveis cobreixen:

 • Obtenció de línies de finançament per a l'empresa.

 • Refinançament i/o re negociació del finançament actual.

 • Anàlisi de les relacions bancàries i propostes d'actuació d'acord amb les necessitats immediates i els plans estratègics de l'empresa.

 • Optimització de l'operativa i condicions bancàries de l'empresa.

 • Reestructuració de garanties oferides als bancs (personals o corporatives).

Gestió de tresoreria

Estem capacitats per a ajudar a les empreses a desenvolupar les estratègies de tresoreria adequades i les estructures per a la cobertura dels riscos de tipus de canvi i d'interès.

El nostre principal objectiu és aconseguir que els nostres clients paguen menys en tots els sectors de finançament (préstecs hipotecaris, personals, pòlisses i descompte, crèdits documentaris...), impostos (sobre la base d'una correcta fiscalitat) i en la gestió eficient (estructuració correcta de balanços i deute, informació i consecució de subvencions i ajudes...).

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Avantatges

Avantatges de treballar amb INTRASTAT ALCOI,

Vostè afegirà valor a la seua empresa a través de la nostra col·laboració i assessorament, perquè

 • Economitzarà recursos, costos i temps, que podrà dedicar al veritable negoci.

 • Gaudirà de gran tranquil·litat a l'assegurar-se el compliment puntual de totes les obligacions fiscals, laborals, mercantils, comptables i administratives.

 • Gaudirà d'una total atenció personalitzada al tenir la seua empresa un professional específicament assignat.

 • Els seus "assumptes especials" seran resolts mitjançant el treball en equip dels nostres especialistes, amb la intervenció de personal de la seua empresa.

 • Tota la informació i documents seran tractats amb la més absoluta confidencialitat i rigor d'acord amb els nostres principis de codi d'ètica.

 • Disposarà d'un servei permanent, amb accés fàcil i directe al seu assessor personal.

 • Gaudirà d'una atenció i solució global de les seues necessitats, gràcies al nostre model d'assessoria integral.

 • Tindrà una permanent posada al dia en els temes bàsics del seu negoci

 • Ajustarem la gestió a les circumstàncies i necessitats de la seua empresa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.