≪ Notícies

Ja es pot sol·licitar l'ajut de 1.200 euros del Xec Familiar de 2017

afoto novedad

Ja està obert el termini per a la sol·licitud del conegut com a "Xec familiar", la deducció 1.200 € a l'IRPF o les ajudes de 100 € al mes.

Pares separats, divorciats o solters amb fills, pensionistes i aturats, famílies nombroses amb fills o pares amb discapacitat i mares treballadores són alguns dels col·lectius que poden sol·licitar-ho.

Què és el "Xec Familiar"?

Es coneix com Xec Familiar a la deducció de 1.200 € en l'IRPF de la qual es poden beneficiar les famílies i col·lectius que veiem en el punt següent.

Si es prefereix, en lloc de deduir en l'IRPF es pot demanar el pagament avançat de 100 € mensuals.

Els ajuts són acumulables entre si, de manera que per exemple un pare separat amb 2 fills, o una família nombrosa amb 2 fills discapacitats, podrien optar 3.600 € de deduccions.

El límit per a cada deducció serà la cotització i les quotes totals a la Seguretat Social o mutualitat.

Qui pot sol·licitar el "Xec Familiar"?

• Famílies nombroses, amb almenys 3 fills o Famílies monoparentals amb almenys 2 fills, és a dir, un pare o una mare solter/a , separat/da o divorciat/da, alhora que compten amb 2 fills menors de 25 anys

• Família amb fills dependents amb discapacitat superior al 33%.

• Família amb ascendents dependents amb discapacitat superior al 33%.

• Família nombrosa de categoria especial: aquelles amb cinc o més fills o aquelles famílies amb quatre fills, dels quals almenys tres siguin per part o adopció múltiple; i aquelles que tinguin quatre fills i uns ingressos anuals no superiors al 75% de l'IPREM (en dotze pagues aquesta quantitat és de 4.792,59 euros i en catorze pagues són 5.591,35 euros).

Les mares treballadores amb fills menors de 3 anys segueixen gaudint d'aquesta deducció sota les mateixes condicions.

Les deduccions són acumulables per a cadascuna de les situacions.

D'aquesta manera, una família amb un fill dependents amb discapacitat superior al 33% i un ascendent dependent amb aquest grau de discapacitat tindrien una bonificació de 2.400 euros a l'any.

Nota: Si dos o més contribuents tenen dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions i haguessin presentat una sol·licitud d'abonament anticipat de forma col·lectiva, s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant, el qual ha de consignar en la declaració de l'impost l'import de la deducció i la totalitat del pagament anticipat percebut.

Quins requisits cal complir per poder sol·licitar el pagament avançat?

1.- Disposar del títol de Família nombrosa o del certificat oficial del grau de discapacitat de l'ascendent o descendent.

És convenient que comprovi que disposa del títol de Família Nombrosa i del certificat de discapacitat. La seva CC.AA enviarà aquesta informació directament a l'Agència Tributària per poder realitzar l'abonament anticipat.

2.- Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents amb discapacitat han de disposar de número d'identificació fiscal (NIF) sense el qual no es podrà presentar la sol·licitud.

3.- Els sol·licitants han de treballar per compte propi o aliè per la qual es estigui donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat i haver cotitzat durant els terminis mínims requerits. Igualment les persones que rebin una prestació contributiva de la Seguretat Social o una prestació contributiva o assistència del Servei d'Ocupació.

En la sol·licitud col·lectiva és suficient que compleixi aquesta condició que figuri com a primer sol·licitant.

Quin és el termini per a sol·licitar el "Xec Familiar"?

Des d'aquest dilluns 3 de Febrer i fins el 31 de Març roman obert el termini de sol·licitud del Xec Familiar IRPF 2017.

Si se sol·licita el cobrament anticipat, quan es cobra?

• L'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària) li abonarà mensualment de forma anticipada en el seu compte mitjançant transferència bancària, l'import de cada deducció al sol·licitant.

• Si no procedeix l'abonament anticipat de la deducció per incompliment dels requisits, l'Agència Estatal d'Administració Tributària ho ha de notificar a l'interessat.

Com se sol·licita l'ajut?

• Per internet: Mitjançant el DNI electrònic o el Pin24h

• Per telèfon: Trucant al Centre d'Atenció Telefònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en el 901 200 345 i aportant l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF de l'any anterior

• Presencial: a qualsevol oficina de l'Agència Tributària (a partir del 3 de febrer) presentant el model 143 correctament emplenat. Un cop imprès el signaran tots els sol·licitants.