≪ Notícies

Novetats en la lluita contra el blanqueig de capitals

afoto novedad


El 4 de setembre passat de 2018 va entrar en vigor la modificació de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme, operada pel Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d'agost , per transposar al nostre ordenament jurídic la Quarta Directiva en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals (UE) 2015/849. En síntesi, aquesta reforma, fent un gest de complicitat a la cada vegada més estesa cultura de compliment, perfecciona els procediments interns de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, i endureix les sancions econòmiques a imposar en el cas d'infraccions greus i molt greus .
La principal novetat resideix en el nou article 26.bis que introdueix l'obligació d'implementar un canal de comunicació intern dels potencials incompliments de la Llei 10/2010, així com de les pròpies polítiques o procediments interns del subjecte obligat. Aquesta mesura, que entronca amb els cada vegada més necessaris programes de compliance, possibilita que aquest canal s'integri en els esmentats programes de compliment que el subjecte obligat tingui implementats o vagi a implementar. A més, per incentivar la utilització d'aquest mitjà, la reforma preveu la possibilitat que les comunicacions s'efectuen fins i tot de forma anònima i exigeix als subjectes obligats que estableixin mesures per evitar represàlies davant del denunciant.